Điều khoản điều kiện

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng và sửa đổi

> Mỗi lần bạn sử dụng hoặc truy cập vào trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng này, được sửa đổi theo thời gian có hoặc không có thông báo cho bạn. Ngoài ra, nếu bạn đang sử dụng một dịch vụ cụ thể trên trang web này hoặc truy cập qua trang web này, bạn sẽ phải tuân theo bất kỳ quy tắc hoặc hướng dẫn nào áp dụng cho các dịch vụ đó và chúng sẽ được kết hợp bằng cách tham chiếu trong các Điều khoản sử dụng này. Vui lòng đọc chính sách Bảo mật của trang web, được kết hợp trong Điều khoản sử dụng này bằng cách tham khảo.

2. Tuyên bố từ chối trách nhiệm về độ tuổi

Trang web này chỉ dành cho những người từ 18 tuổi trở lên sử dụng (hoặc từ 21 tuổi trở lên nếu xuống cấp ở địa điểm của bạn). Trang này chứa nội dung và hình ảnh có tính chất người lớn. Nếu bạn không đáp ứng yêu cầu về độ tuổi này hoặc loại nội dung này không được phép trong cộng đồng của bạn thì bạn phải rời khỏi trang web ngay bây giờ.

2. Dịch vụ của biên tập viên trang web

Trang web này và các dịch vụ được cung cấp cho bạn trên và qua trang web này được cung cấp trên cơ sở “NGUYÊN TRẠNG”. Bạn đồng ý rằng người chỉnh sửa trang có quyền sửa đổi hoặc ngừng cung cấp trang web này và các dịch vụ của nó, đồng thời xóa dữ liệu bạn cung cấp, tạm thời hoặc vĩnh viễn, bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo và không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn, Trang web biên tập viên sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về sự không kịp thời, loại bỏ thông tin, không lưu trữ thông tin, thông tin không chính xác, hoặc cung cấp thông tin không đúng cách.

3. Chính sách quyền riêng tư

Dữ liệu đăng ký và thông tin nhận dạng cá nhân khác mà trang web có thể thu thập tuân theo các điều khoản của chính sách Bảo mật của người biên tập trang web.

4. Dịch vụ của bên thứ ba

Hàng hóa và dịch vụ của các bên thứ ba có thể được quảng cáo và / hoặc có thể được cung cấp trên hoặc thông qua trang web này. Các tuyên bố liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp sẽ chịu sự điều chỉnh của các chính sách và tuyên bố của các bên thứ ba này. Người chỉnh sửa trang web sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ giao dịch hoặc tương tác nào của bạn với các bên thứ ba.

5. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ vô hại cho người chỉnh sửa trang web và đại diện của người biên tập trang, công ty con, chi nhánh, các bên liên quan, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà thầu độc lập, nhà quảng cáo, đối tác và đồng thương hiệu, từ bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí pháp lý hợp lý, có thể được nộp bởi bất kỳ bên thứ ba nào, phát sinh từ hành vi hoặc kết nối của bạn với trang web hoặc dịch vụ này, việc cung cấp nội dung của bạn, việc bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ vi phạm nào khác của bạn đối với các quyền của một người hoặc một bên khác.

6. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP (“DỊCH VỤ”) LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN “NGUYÊN TRẠNG” VÀ NGƯỜI BIÊN SOẠN TRANG WEB TỪ CHỐI RÕ RÀNG TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐỀU ĐƯỢC GỢI Ý HOẶC RÕ RÀNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. NGƯỜI BIÊN SOẠN TRANG WEB KHÔNG BẢO HÀNH NÀO, LÀ NGỤ Ý HOẶC RÕ RÀNG, RẰNG BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA DỊCH VỤ SẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA, KHÔNG CÓ LỖI, KHÔNG CÓ VIRUS, KỊP THỜI, BẢO MẬT, CHÍNH XÁC, TIN CẬY HOẶC BẤT KỲ CHẤT LƯỢNG NÀO, BẮC LÀ ĐƯỢC ĐẢM BẢO LÀ GỢI Ý RÕ RÀNG RẰNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO LÀ AN TOÀN TRONG BẤT KỲ NGƯỜI QUẢN LÝ NÀO ĐỂ TẢI XUỐNG. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẤT CỨ NGƯỜI BIÊN TẬP TRANG WEB NÀO THAM GIA DỊCH VỤ CUNG CẤP TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP VỀ BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO VÀ BẤT KỲ Ý KIẾN HAY BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO KHÁC CÓ ĐƯỢC TRÊN TRANG WEB NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG RIÊNG CHO RIÊNG CỦA BẠN VÀ RẰNG NGƯỜI BIÊN TẬP TRANG WEB SẼ KHÔNG RỦI RO ĐƯỢC GIÚP ĐỠ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ BẤT CỨ CÁCH NÀO. Một số khu vực pháp lý có thể không cho phép từ chối trách nhiệm về bảo đảm ngụ ý và một số tuyên bố trong tuyên bố từ chối trách nhiệm ở trên có thể không áp dụng cho bạn liên quan đến bảo đảm ngụ ý; các điều khoản và điều kiện khác vẫn có hiệu lực thi hành. và một số tuyên bố nhất định trong tuyên bố từ chối trách nhiệm ở trên có thể không áp dụng cho bạn liên quan đến bảo đảm ngụ ý; các điều khoản và điều kiện khác vẫn có hiệu lực thi hành. và một số tuyên bố nhất định trong tuyên bố từ chối trách nhiệm ở trên có thể không áp dụng cho bạn liên quan đến bảo đảm ngụ ý; các điều khoản và điều kiện khác vẫn có hiệu lực thi hành.

7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

BẠN HIỂU RÕ RÀNG VÀ ĐỒNG Ý RẰNG NGƯỜI SỬA CHỮA TRANG WEB SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, ĐẶC BIỆT, SỰ CỐ, HẬU QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO; ĐIỀU NÀY BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, HÀNG HÓA, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC CÁC MẤT LIÊN QUAN KHÁC (NGAY CẢ NẾU NGƯỜI BIÊN TẬP TRANG WEB ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NÓ), KẾT QUẢ TỪ (I) VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ, (II) CHI PHÍ ĐÓNG GÓP HÀNG HÓA VÀ / HOẶC DỊCH VỤ PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO ĐƯỢC NHẬP VÀO DỊCH VỤ QUA CÁC DỊCH VỤ, (III) TRUY CẬP KHÔNG HỢP LỆ ĐỂ HOẶC THAY THẾ CÁC DỊCH VỤ TRUYỀN DỮ LIỆU CỦA BẠN, (IV) BÊN HOẶC KẾT CẤU CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC (V) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ. Trong một số khu vực pháp lý, không được phép giới hạn trách nhiệm pháp lý và do đó,

8. Tuyên bố từ chối trách nhiệm y tế

Thông tin được cung cấp bởi betterlife.vn và các sản phẩm của nó chỉ dành cho mục đích thông tin. Nó không được thiết kế để điều trị, chữa khỏi hoặc chẩn đoán bất kỳ bệnh tật, vấn đề sức khỏe hoặc tình trạng y tế nào khác. Trong trường hợp bị bệnh, vấn đề sức khỏe hoặc tình trạng sức khỏe khác thì bạn phải hỏi ý kiến ​​bác sĩ. Trước khi thực hiện bất kỳ bài tập nào hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào có trong hướng dẫn này, trước tiên bạn phải tham khảo ý kiến ​​bác sĩ hoặc bác sĩ y tế có chuyên môn. Thông tin được cung cấp bởi betterlife.vn và các sản phẩm của nó chỉ dành cho mục đích thông tin và không thay thế cho lời khuyên y tế. betterlife.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thương nào mà bạn có thể chịu đựng do thông tin được cung cấp bởi betterlife.vn hoặc các sản phẩm của nó.

9. Bảo lưu quyền

Người biên tập trang bảo lưu tất cả các quyền của người biên tập trang, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ và tất cả các bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh và bất kỳ quyền sở hữu nào khác mà người biên tập trang có thể có đối với trang web này, nội dung của nó, và hàng hóa và dịch vụ có thể được cung cấp. Việc sử dụng các quyền của người biên tập trang web. và tài sản yêu cầu sự đồng ý trước bằng văn bản của người biên tập trang web. Bằng cách cung cấp các dịch vụ cho bạn, người chỉnh sửa trang web không cung cấp cho bạn bất kỳ giấy phép hoặc quyền ngụ ý hoặc rõ ràng nào và bạn sẽ không có quyền sử dụng thương mại trang web này hoặc các dịch vụ được cung cấp mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của người chỉnh sửa trang web.

10. Thông báo vi phạm bản quyền

Nếu bạn tin rằng tài sản của bạn đã được sử dụng theo bất kỳ cách nào có thể bị coi là vi phạm bản quyền hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, đại diện bản quyền của người chỉnh sửa trang web có thể được liên hệ qua: e-mail cho quản trị viên trang web tại

hỗ trợ [email protected]

11. Luật áp dụng

Bạn đồng ý rằng các Điều khoản sử dụng này và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web này hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật địa phương áp dụng tại nơi cư trú của người chỉnh sửa trang web, bất chấp mọi khác biệt giữa luật hiện hành đã nói và pháp luật có hiệu lực tại địa điểm của bạn. Bằng cách đăng ký tài khoản người dùng trên trang web này, hoặc bằng cách sử dụng trang web này và các dịch vụ mà nó cung cấp, bạn chấp nhận rằng quyền tài phán được cấp cho các tòa án có thẩm quyền đối với nơi cư trú của người biên tập trang web và mọi tranh chấp sẽ được giải quyết bởi các tòa án.

12. Thông tin khác

(i) Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này bị tòa án có thẩm quyền đối với các bên coi là xung đột với pháp luật, thì điều khoản nói trên sẽ được giải thích để phản ánh ý định ban đầu của các bên theo luật hiện hành, và phần còn lại của các Điều khoản sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực và được áp dụng; (ii) Việc một trong hai bên không khẳng định bất kỳ quyền nào theo Điều khoản sử dụng này sẽ không được coi là từ bỏ quyền của bên đó và quyền đã nêu sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ; (iii) Bạn đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân nào liên quan đến trang web này hoặc các dịch vụ của nó phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi phát sinh khiếu nại hoặc nguyên nhân đó, nếu không khiếu nại hoặc nguyên nhân nói trên sẽ bị cấm vĩnh viễn, không liên quan đến bất kỳ trái pháp luật; (iv) Người biên tập trang có thể chỉ định người biên tập trang ‘ quyền và nghĩa vụ của s theo Điều khoản sử dụng này; trong trường hợp này, người chỉnh sửa trang web sẽ không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ nào khác.